کتاب حکمت بالغه

درخواست حذف این مطلب
مؤلف کتاب حکمت بالغه را مقدمه ای در بنیانگذاری مکتبی نوین در حکمت الهی اشراقی میداند. در این کتاب دو فصل مهم در کلیات حکمت الهی وجود دارد که در یکی به منازل سیر انسانیت با قدم عقل و شهود میپردازد. در فصل دوم به بیان نظریه خویش در بحث تقسیم بندی علوم میپردازد. گویا این اثر اولین اثر مؤلف است و شامل مبانی حکمت الهی به طریقه نوین است. مؤلف قائل است همانطور که سهروردی در کتاب تلویحات میگوید اصل حکمت افاضه اشراقی بر نفوس مستعده است که از جانب خدا و از مجرای ولایت افاضه میشود و حکمت باید مطابق با قرآن کریم باشد. برای همین دو نظریه خویش را بر اساس دو آیه قرآن بیان میکند. فایل کتاب إن شاء الله بزودی قرار داده خواهد شد.